Shiatsu Therapie
Home
Shiatsu Behandeling
Massage therapie
Triggerpoints
Dorn-therapie
Openingstijden
Contact
Nieuws en Links
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebbben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een         verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

- Of voor een geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,     zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Per 1 januari 2020 blijven de gegevens in het cliëntendossier zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan dus betekenen, dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen.

 

Inzagerecht van nabestaanden per 1  januari 2020

Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.

 

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

1) Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven.

2) Wanneer op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillenzorg (WKKGZ) een mededeling     van een incident is ontvangen.

3) "voor een ieder" op grond van een zwaarwegend belang.

4) Voor de ouders en voogd van een overleden kind <16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

 

Aanvulling van de informatieplicht per 1 januari 2020

De nadruk komt te liggen op het "samen beslissen". De informatieplicht van de hulpverlener wordt aangevuld met de verplichting, tijdig overleg te voeren met de patiënt waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.

 

Pricacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

- uw naam, adres en woonplaats

- uw geboortedatum

- de datum van de behandeling

- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  "Shiatsu therapie" of "pedicure behandeling" (aangevuld met DM/Reuma)

- de kosten van het consult

 

Shiatsu Therapie | carlavdzwaard@caiway.net